بروز اشکالات در کار دیگ های شوفاژ (دیگ آبگرم)

هنگام بروز اشكال در كار ديگ شوفاژ ،چنانچه بررسيهاي بعمل آمده  فروش دیگ بخار روي ديگ حاكي از بي عيبي آن باشد بايد براي يافتن علت به عواملي وراي ديگ فكر كرد.

در اينجا به چند اشكال معمول در كار سيستم هاي چند ديگي (Multi-Boiler) نگاهي افكنده وعلل متصوره را بررسي مي كنيم قبل از شروع، بايد نوع سيستم وتاثير آن روي كار <a ">ديگ ها را مورد مطالعه قرار دهيم؛

در اصطلاح پمپاژ،يا سيستم پمپاژ اوليه-ثانويه است (وقتي ديگ ها پمپي باشند)،ويا فقط اوليه است يعني تمام ديگها تنها توسط پمپ اصلي قیمت دیگ روغن داغ سيستم،پمپاژ مي شوند.شكل1 ترتيبات مختلف پمپاژ را نشان مي دهد.

اجزاء ديگر:

- كنترل مشعلهايي كه روي ديگها نصب مي شوند ممكن است به صورت خاموش/روشن(on-off)،مرحله اي (Staged Fire) يا با تنظيم پيوسته(Modulating) باشند.سيستم توزيع نيز يا جريان ثابت(Constant Flow) است ويا جريان متغير(Variable Flow).

سيستمهاي جريان ثابت يا داراي شيرهاي كنترل سه راهه مي باشند ويا اصلا هيچ شير كنترلي ندارند.سيستمهاي جريات متغير اغلب داراي شيرهاي كنترل دوراهه بوده وجريان در سيستم برحسب بازوبسته بودن اين شيرها تغييرميكند.

براي حصول اطمينان از برقراري حداقل جريان،تمهيداتي بكار مي روند؛اين امر را مي توان با استفاده از مدارهاي جريات متعادل ،شيرهاي سه راهه،شيرهاي باي پس يا تركيبي از آنها متحقق نمود.

اشکالات احتمالی در کار دیگ شوفاژ (آبگرم)

- بررسي هاي اوليه

قبل از تجزيه وتحليل عميق مشكل پيش آمده چند چيز را بايد بررسي كرد:

-آيا صافي ها تمييزند؟

-آيا پروانه پمپ به خوبي مي چرخد؟

-آيا همه شيرها در وضعيت صحيح قرار دارند؟

-آيا سيستم داراي يك شير باي پس تفضلي است؟آيا اين شيردرست تنظيم شده .بدون اشكال كار مي كند؟اين شير جريان به ديگها را باي پس مي كند يا فقط پمپ را؟

اين بررسي ها را به دقت انجام دهيد و فكر نكنيد قبلا يك نفر اين كار را كرده است.اگر بررسي ها چيزي را نشان نداد،ببينيدآيا چيزي اين اواخر تغييركرده است.

- چرخه كوتاه ديگ

وضعيتي را درنظر بگيريد كه هواي بيرون سرداست وبسياري از فضاهاي داخل ساختمان نيز به همچنين به رغم اين موضوع ديگها با حداكثر ظرفيتشان كار نميكنند كه مي تواند حاكي از ايجاد چرخه كوتاه(Short Cycling) باشد.

دليل اين اشكال محتملا عدم تعادل سيستم است كه موجب مي شود آب بيشتر در مدارهايي كه مقاومت كمتري دارند حركت كند.جريان اضافي در اين مدارها بدون اين كه فرصت از دست دادن گرما را بيايد به ديگها باز ميگردد و كنترل ديگ فقط قادر است نسبت به آنچه از سيستم به ديگ برميگردد واكنش نشان دهد.اين بدان معني است كه در واكنش به داغ بودن آب برگشتي،كنترلها جريان خروجي ديگها را كاهش مي دهند.يك مثال ساده از اين امر،يونيت هيتر آب داغي است كه در اتاق موتور خانه نصب شده است(شكل2).

اشکالات احتمالی در کار دیگ شوفاژ (آبگرم)

اين واحدها معملا افت فشار كمي دارند و وقتي در چنين موقعيتي نصب مي شوند در معرض حداكثر فشار پمپ قرار مي گيرند ونتيجتا شدت جريان آب در آنها بسيار زياد شده وبدون اينكه فرصت از دست دادن گرما را بيابد به ديگ برميگردد.

عامل ديگري كه مي تواند موجب بروز اين مشكل شود عبارت است از متعادل بودن مدارهاي برگشت مستقيم شير سه راهه نزديك پمپ كه ناشي از خرابي يا عدم تنظيم صحيح آنهاست.

 - سيستم هاي جريان متغير

 درسيستم هاي جريان متغيري كه داراي يك پمپ سيركولاتور هستند،شدت جريان در سيستم متناسب با بسته شدن شيرهاي كنترل كاهش مي يابد.در اين سيستمها جهت اجتناب از بروز مشكلات بايد توجه خاصي به كنترل مشعل مبذول گردد.آنچه در زير مي آيد توصيه اي است كه در كاتالوگ يكي از سازندگان ديگ ذكر شده است:

 چنانچه سيستم از نوع جريان متغير باشد نبايد گذاشت كه شدت جريان به كمتر از 30 درصد جريان كامل ،افت كند.ديگ بايد به مشعل مرحله اي با تنظيم پيوسته وسنسوردماي نصب شده روي آب رفت مجهز گردد."

چگونگي كار مشعل در سيستم چندديگي نيز حائز اهميت است.مثلا اگر سيستم داراي دو ديگ يا مشعل دو مرحله اي باشدممكن است لازم آيد كه هر دومشعل قبل از قرار گرفتن در وضعيت اشتعال قوي،ابتدا در وضعيت اشتعال ضعيف كار خود را شروع كنند.بيشتر كنترلهاي جديد مشعل وسيستمهايDDC را مي توان جهت نيل به اين مقصود،تنظيم يا برنامه ريزي كرد.

 اشکالات احتمالی در کار دیگ شوفاژ (آبگرم)

 - ديگ هاي موازي

 در سيستمي كه دو يا چند ديگ به طور موازي لوله كشي شده و از يك پمپ سيركولاتور استفاده مي كننداغلب به لحاظ طبيعت اين نوع سيستم مشكلاتي بروز مي كند.يك مثال ساده آن در شكل 3 ملاحظه مي شود.در اين شكل بايد افت فشار بين نقاط Aو  Bدر هر دو مسير بالا وپايين يكسان باشد.اما آنچه به چشم مي آيد اين است كه افت فشار در مسير لوله كشي به ديگB-2 بايد خيلي بيشتر از مسير ديگB-1 باشد.

 نتيجه اين امر بيشتر بودن جريان در مسير ديگ B-1 نسبت به مسير B-2است كه اين امر ممكن است سبب گرم شدن بيش از حد آب در ديگ B-2وصدمه ديدن آن شود.با استفاده از سيستم جريات متغير مي توان از بروز اين حالت جلوگيري كرد.چنانچه نتوان سيستم را از طريق تغيير قطر لوله ها در دو مسير متعادل كرد،لازم است با استفاده از شيرهاي متعادل كننده، از تقسيم صحيح جريان در اين مسيرها در همه شرايط عملكرد اطمينان حاصل شود.

 - مشكلات سيستم هاي چند ديگي لوله مشترك

نمونه اي از اين سيستمها در شكل4 ملاحظه مي شود.در كتاب هندبوكASHRAE 2000 Systems صفحه12.7 چنين آمده است :"در طراحي سيستمهاي مركب(اوليه-ثانويه)براي به حداقل رساندن افت فشار بايد طول لوله مشترك كوتاه وقطر آن بزرگ در نظر گرفته شود.هرگز نبايد روي لوله مشترك شير يا شير يك طرفه نصب گردد".

 اشکالات احتمالی در کار دیگ شوفاژ (آبگرم)

 در اين سيستم(شكل4) قطر لوله مشترك"2 وقطر لوله اصلي سيستم"6 است؛طول لوله مشترك خيلي زياد است و يك شير يكطرفه ،يك شير متعادل كننده ويك شير قطع مسير نيز روي آن نصب شده اند.

 همانطور كه ملاحظه مي شود در اين شكل قانون ناديده گرفته شده وپمپاي هريك از ديگها وپمپ اصلي نم توانند مستقل از يكديگر عمل كنند.جريان ديگ تحت شراي معين كاهش يافته و ديگها به شرايط حد بالا نزديك مي شوند حتي اگر مشعل مدوليتينگ(با تنظيم پيوسته) داشته باشند.

 - محل نصب سنسور دما

 محل نصب سنسورهاي  دما گاه ممكن است سبب بي نظمي يا بروز اشكال در كار ديگ گردد.متاسفانه بعضي اوقات محل نصب اين سنسورها توسط تكنسينهاي برق و براساس ملاحظات مربوط به طول سيم تعيين مي شود نه عملكرد ديگ.امكان بروز اشكال در اثر تعيين محل ناصحيح سنسور دما،در سيستمهاي اوليه-ثانويه بيشتر است.

به دليل گردش آب برگشتي از سيستم در لوله مشترك؛ممكن است دماي خروجي از ديگ خيلي بيشتر از دماي آب رفت به سيستم باشد.بدين لحاظ براي تعيين بهترين محل نصب سنسور دما،بايد مشخصه عملكرد سيستم مورد تحليل قرار گيرد.

 هنگام تعيين محل نصب سنسور هواي خارج بايد دقت شود كه اين محل تحت سايه و دور از هر عاملي باشد كه سبب به اشتباه افتادن سنسور افتادن سنسور گردد.اگر سنسور به اشتباه دما را بالاتر از ميزان واقعي احساس كند،نتيجتا دستگاه كنترل نخواهد گذاشت كه دماي آب ديگ متناسب با سردي هواي خارج افزايش يابد.

 - ملاحظات ديگر

 گرچه بروز اشكال در سيستم ممكن است مربوط به خود ديگ ها باشد،اما چيزهايي نيز در سيستم متصل به ديگ هستند كه مي توانند مسبب اين اشكالات باشند و در اين خصوص مثالهايي وجو دارند.وقتي مشكلي در كار سيستم گرمايش پيش آمد،بايد با فكر باز با مسئله برخورد كرده و سر فرصت كل سيستم وچگونگي ارتباط اجزاء آن با يكديگر را مورد بررسي قرار دهيم.

 

منبع  : قیمت دیگ بخار

 

     https://www.steampotprice.com

 

درباره ما

شرکت صنايع دیگ بخار ، با تلاش کار خود را در سال1353 با توليـــد ديگهــــای آبگـرم درظرفيت های حرارتی پايين و محصولاتی ديگر از قبيـــل منبع هـای دوجداره و انبـــــــساط آغاز کرد .این شرکت باسابقه فعالیت نزدیک به 40سال به عنوان یکی ازشرکت های تولیدکننده انواع بویلروتجهیزات گرمایشی درایران است.

Top
لطفا امتیاز دهید: