فواید و خطرات رفتن به سونا و جکوزی

این روزها کمتر کسی پیدا می شود که استخر برود و چند دقیقه ای را در سونا و جکوزی نگذراند و اگر کمی دل و جرات هم داشته باشد ، خیال رفتن به حوضچه آب سرد را هم نمی تواند از سرش بیرون کند . در مورد فواید و خطرات رفتن به سونا و جکوزی حرف و حد یث های بسیاری گفته شد ه است. عد ه ای معتقد ند پوست جکوزی روها، پیر می شود و برخی می گویند حوضچه آب سرد بعد از آن، می تواند تا سال ها پوست را سالم و جوان نگه د ارد . این باورها را با گروهی از متخصصان د ر میان گذاشتیم؛ د ر این مطلب مشاوران سیب سبز برای تان از فواید و خطراتی که با استفاد ه از این امکانات با آنها روبه رو می شوید ، می گویند . قیمت دیگ بخار 500 کیلویی

سونای خشک و افزایش چین و چروک ها

دکتر خلیل صداقت پیشه، متخصص پوست و مو: رطوبت برای پوست مفید است بنابراین استفاد ه از سونای مرطوب می تواند به سلامت پوست به خصوص نوع خشک آن کمک کند .اما سونای خشک می تواند باعث افزایش خشکی پوست شود بنابراین تنها برای کسانی مفید است که پوست چرب د ارند . د رواقع قرار گرفتن د ر این محیط به تخلیه چربی اضافی پوست و پاکسازی آن کمک می کند ، اما افراد با پوست خشک معمولا بعد از رفتن به سونای خشک د چار افزایش خشکی، تحریک، خارش و چین و چروک های پوستی می شوند. همچنین این افراد بهتر است زمان خیلی کوتاهی از جکوزی استفاده کنند و بلافاصله پس از بیرون آمد ن از آن، کل بدن خود را با لوسیون چرب کنند . به طور کلی مدت زمان قرار گرفتن در این محیط ها نباید خیلی طولانی باشد ؛ ۵ تا ۱۰ د قیقه کفایت می کند . قیمت دیگ روغن داغ

حتما با دمپایی به سونا بروید

احتمال انتقال بیماری های پوستی به خصوص زگیل کف پا د ر محیط استخر، سونا و جکوزی بسیار زیاد است بنابراین توصیه می شود افراد حتما از دمپایی شخصی استفاد ه کنند . دمپایی های عمومی موجود در استخر می توانند شما را در خطر انتقال قارچ و زگیل قرار د هند . علاوه براین توصیه می شود حتما بعد از بیرون آمدن از آب، دوش بگیرید و لابه لای انگشتان خود را به خوبی با آب و صابون یا شامپو بشویید زیرا شست وشو باعث می شود خیلی از آلود گی های موجود د ر آب استخر و جکوزی از روی پوست پاک شوند ، اما اگر آلود گی درون پوست مستقر شود د یگر نمی توان آن را با شست وشو از بدن بیرون کرد. .

خانم های باردار استفاده نکنند

دکتر اشرف الساد ات جمال، متخصص زنان و زایمان، فوق تخصص پریناتولوژی(حاملگی پرخطر)، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران: استفاد ه از سونا و جکوزی د ر دوران حاملگی مجاز نیست زیرا بالا رفتن حرارت بدن مادر می تواند به جنین آسیب برساند . درحقیقت قرار گرفتن در این وضعیت در سه ماهه اول می تواند باعث نقص های جنینی شود . همچنین در سه ماهه دوم و سوم می تواند باعث زایمان زود رس و عفونت شود . اما کسانی که بارد ار نیستند معمولا مشکلی پیدا نخواهند کرد ؛ البته امکان انتقال عفونت های زنانه از طریق محیط استخر و سونا وجود د ارد که میزان آن ناچیز است.

کاهش دردهای مزمن با جکوزی و سونا

دکتر فتانه اکبری، متخصص طب فیزیکی و توان بخشی: گرما می تواند فواید زیاد ی برای بد ن د اشته باشد ؛ به خصوص برای د رد ها و گرفتگی های مفصلی و عضلانی. د رواقع گرما گرد ش خون را افزایش می د هد و باعث شست وشو و خروج مواد زائد که تولید کنند ه د رد هستند. گرما همچنین روی گیرند ه های د رد تاثیر می گذارد و آستانه تحمل د رد را بالا می برد . د ر بعضی موارد د ر د رد های مفصلی و عضلانی هم نقش د رمان کنند ه د ارد یعنی باعث می شود التهاب کاهش پید ا کند . بنابراین استفاد ه از سونا و جکوزی می تواند برای این د رد ها مفید باشد . البته این موضوع فقط د رمورد د رد های مزمن صد ق می کند و د رد های حاد با گرما بد تر می شوند .

آیا جکوزی قدرت عضلات را کم می کند

وقتی فرد د ر محیط گرم قرار می گیرد عروق مرکزی اش تنگ و عروق محیطی بد نش گشاد می شوند و گرد ش خون د ر عضلاتش افزایش پیدا می کنند . به عبارتی گرد ش خون د ر ارگان های مرکزی ازجمله احشای د اخل شکم و ریه ها کاهش پید ا کرد ه و د ر ارگان های سطحی تر مثل عضلات و پوست بالا می رود . لازم به ذکر است که گرما باعث شل شدن عضلات می شود اما قدرت عضله را کم نمی کند و باعث ناتوانی آن نمی شود ، بلکه باعث کاهش احساس گرفتگی و کوفتگی می شود . جکوزی علاوه بر د اشتن خاصیت گرمادهی، ویژگی ماساژدهی نیز دارد بنابراین بیشتر از سونا گردش خون را در عضله بالا می برد .

بیماران قلبی مراقب باشند

افزایش گرد ش خون به د نبال استفاد ه از سونا، جکوزی و حوضچه آب سرد ، فشار اضافه ای روی سیستم قلبی عروقی وارد می کند و افراد ی که مشکلات قلبی، عروقی و نارسایی های قلبی د ارند ممکن است نتوانند این مسئله را تحمل کنند . بنابراین این افراد باید حتما با تایید متخصص قلب و متخصص د اخلی از این امکانات استفاد ه کنند ، اما افراد جوان و کسانی که قلب سالمی د ارند مشکلی نخواهند د اشت و می توانند بسته به تحمل شان برای حد ود ۱۰ تا ۱۵ د قیقه د ر گرما و سپس یک تا سه د قیقه د ر سرما قرار بگیرند و بعد د وباره این کار را تکرار کنند .

اگر افت فشار خون دارید

دکتر آتوسا مصطفوی، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اکوکارد یوگرافی، عضو هیات علمی د انشگاه علوم پزشکی تهران: تفاوت ناگهانی د مای بد ن د ر افراد ی که مشکل زمینه ای و بیماری قلبی د ارند می تواند روی انقباض و انبساط عروق تاثیر بگذارد و مشکل ایجاد کند ، بنابراین استفاد ه از حوضچه آب سرد بلافاصله بعد از سونا و جکوزی برای کسانی که افت فشار خون یا مشکلات و گرفتگی های عروق کرونر یا بیماری های ماد رزاد ی قلبی همراه با انسد اد عروق و مشکلات د ریچه ای قلب د ارند ، می تواند خطرناک باشد .

با لنز به سونا نروید

د کتر فیروزه رحیمی، جراح و متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه و استاد د انشگاه علوم پزشکی تهران: سونا اگر خیلی خشک باشد ، می تواند باعث خشکی سطح بد ن، همچنین چشم شود بنابراین افراد ی که د چار خشکی چشم هستند ممکن است با ورود به این محیط علائم خشکی چشم شان تشد ید شود . به طور کلی گرما باعث خشکی چشم می شود اما اگر با رطوبت همراه شود کمتر چشم را اذیت می کند ؛ بنابراین سونای بخار انتخاب بهتری نسبت به سونای خشک است.

نکته مهم اینکه د ر این محیط ها به هیچ وجه نباید از لنزهای تماسی استفاد ه کرد زیرا حرارت می تواند باعث خراب شد ن لنز شود . به طور کلی اصلا نباید با لنز تماسی وارد محیط استخر شد ؛ به خصوص لنزهای نرم که مقد اری آب د ارند و می توانند به راحتی آب آلود ه را به خود جذب کنند . جکوزی نیز مانند استخر به د لیل آلود گی های احتمالی که د ارد ، می تواند خطر عفونت های چشمی را بالا ببرد ؛ به خصوص اینکه محیط آن کوچک است و افراد زیاد ی وارد آن می شوند . علاوه براین مواد ضد عفونی کنند ه موجود د ر آب می تواند باعث تحریکات چشمی شود .

جکوزی و خطر ناباروری در مردان

به گفته د کتر ناصر شخص سلیم، متخصص ارولوژی، یکی از عوامل محیطی موثر بر ناباروری؛ د ماست. بالا رفتن د مای بد ن و استفاد ه از هر چیزی که د مای بد ن را بالا ببرد ، می تواند باعث نازایی شود . برای مثال مرد انی که به طور مکرر از جکوزی استفاد ه می کنند بیشتر د ر خطر نازایی قرار د ارند . د مای آلت تناسلی آقایان د ر حالت طبیعی باید حد ود نیم تا یک د رجه از حرارت بد ن پایین تر باشد تا بتواند عملکرد اسپرم سازی را به صورت مناسب انجام د هد . د کتر سید امیر محسن ضیائی، متخصص کلیه و استاد د انشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز معتقد است گرما به طور کلی می تواند روی باروری آقایان تاثیر منفی بگذارد به خصوص اگر مد اوم و طولانی مد ت باشد و فرد زمینه ای د ر رابطه با مشکلات باروری د اشته باشد . وی به آقایانی که د چار مشکلات باروری هستند توصیه می کند از قرار گرفتن طولانی مد ت د ر معرض گرما به خصوص د ر ناحیه تناسلی شان خود د اری کنند و به صورت مکرر از جکوزی استفاد ه نکنند .

گرمای زیاد ، واریس را تشدید می کند

د کتر آزیتا صفارزاد ه، متخصص زنان و فوق تخصص نازایی و لاپاروسکوپی: گرما به اند ازه ای که برای آقایان مضر است برای خانم ها خطر ند ارد . با این حال استفاد ه از د رجه حرارت بالا برای خانم ها نیز توصیه نمی شود . از این لحاظ که بالا رفتن د ما معمولا باعث می شود رگ های پا د رجه حرارت شان بالا برود و د رنتیجه د ر ناحیه تناسلی و د ر سطح پاها احتمال ایجاد واریس افزایش می یابد . این واریس ها حتی ممکن است د ر بارد اری با خونریزی همراه شوند .

جکوزی آلودگی بیشتری دارد

د کتر ژانت سروش، متخصص بیماری های عفونی و تب د ار: بیماری های بسیاری می توانند از طریق استخرها انتشار پیدا کنند . درواقع انتقال بیماری از طریق شنا کردن در استخر بیشتر در آب های گرم اتفاق می افتد و میزان آلود گی ها د ر آب گرم بیشتر از آب خنک است، زیرا تاثیر مواد ضد عفونی کنند و مانند کلر در آب گرم کاهش می یابد و میکروب ها در این شرایط سریع تر رشد می کنند . بنابراین در آب های گرم به خصوص جکوزی تعد اد میکروب ها بیشتر و اثر کلر کمتر خواهد بود.

سونایی که مناسب مزاج شماست؟

د کتر علیرضا عباسیان متخصص طب سنتی، عضو هیات علمی د انشگاه علوم پزشکی تهران معتقد است شیوه استفاد ه از سونا و جکوزی به مزاج و طبع تان بستگی دارد و د و فرد متفاوت، هرگز نباید از شیوه مشابهی استفاده کنند .

د ر گذشته حمام ها طبقه بند ی خیلی خاصی د اشتند ؛ برای مثال د ر یک حمام تنظیف وجود د اشت که افراد هر ۷ تا ۱۰ روز یک بار برای یک و نیم تا د و ساعت از آن استفاد ه می کرد ند . این حمام شامل چهار خانه بود ازجمله خانه سرد و تر، خانه گرم و تر، خانه سرد و خشک و خانه گرم و خشک. د رواقع هر فرد ی باتوجه به مزاجی که د اشت به توصیه حکما از این حمام ها استفاد ه می کرد . همچنین حمام ها بنا بر د رجه آب طبقه بند ی می شد ند ازجمله حمام سرد ، بسیار سرد ، معتد ل، گرم و بسیار گرم که مناسب ترین آنها حمام معتد ل و تاحد ود ی سرد است. حمام های گرم باعث تحلیل رفتن بد ن، سست شد ن اجزای بد ن و بی حالی می شوند بنابراین استفاد ه زیاد از سونا و جکوزی به صلاح نیست.

به طور کلی افراد ی که رطوبت بدن شان خیلی بالاست یا کسانی که شب ها آب دهان شان روی بالش می ریزد یا کسانی که حافظه شان ضعیف است یا خیلی د چار نفخ می شوند بهتر است از سونای خشک استفاد ه کنند. اما کسانی که رطوبت بد ن شان کم است و معمولا پوست شان سرد و خشک است یا در روابط سرد هستند و انرژی کمی د ارند بهتر است برای بازه های زمانی کوتاه از سونای مرطوب استفاد ه کنند .

به بدن تان شوک وارد نکنید

استفاده از حوضچه آب سرد بلافاصله بعد از سونا یا جکوزی می تواند فوق العاده خطرناک باشد و شوک شدیدی به کل بدن وارد کند . این درحالی است که افراد می توانند همان نشاطی که با پریدن داخل حوضچه آب سرد پید ا می کنند را با زدن پا تا مچ در آب سرد برای سه دفعه بعد از سونا یا حمام به د ست آورند . د رواقع نقاط تحریک بد ن د ر کف د ست و کف پا هم وجود دارند و کافی است کف پای خود را د اخل آب یخ بگذارید تا همان نشاط را به دست آورید .

منبع  : قیمت دیگ بخار

https://www.steampotprice.com

درباره ما

شرکت صنايع دیگ بخار ، با تلاش کار خود را در سال1353 با توليـــد ديگهــــای آبگـرم درظرفيت های حرارتی پايين و محصولاتی ديگر از قبيـــل منبع هـای دوجداره و انبـــــــساط آغاز کرد .این شرکت باسابقه فعالیت نزدیک به 40سال به عنوان یکی ازشرکت های تولیدکننده انواع بویلروتجهیزات گرمایشی درایران است.

Top
لطفا امتیاز دهید: